GDPR

Kontaktní údaje pověřence

Mgr. Lucie Švarcová

 • e-mail: svarcova@krasnalipa.cz
 • tel.: +420 774 930 300

 

Zásady zpracování osobních údajů žáků školy a jejich zákonných zástupců

Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace, (dále jen „škola“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se dětí, žáků a jejich zákonných zástupců na základě povinností, uložených škole zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu zákonných zástupců dětí a žáků.

Škola respektuje práva dětí, žáků a jejich zákonných zástupců, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Škola zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných školou jako výchovně-vzdělávací instituce. Škola zpracovává osobní údaje dětí, žáků a jejich zákonných zástupců podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Škola pak prokáže závažnost a oprávněnost zájmů školy, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod dítěte, žáka nebo jeho zákonného zástupce.

 

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce:

Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace

IČO: 72742526

Školní 558/10, 407 46 Krásná Lípa

Telefon: 731 506 939

E-mail: podatelna@zskrasnalipa.cz

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese podatelna@zskrasnalipa.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Školní 558/10, 407 46 Krásná Lípa, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Školní 558/10, 407 46 Krásná Lípa. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

pověřenec:   Mgr. Lucie Švarcová

adresa:         Masarykova 246/6, 40746 Krásná Lípa

e-mail:          svarcova@krasnalipa.cz

mobil:           +420 774 930 300

 

 1. Účely zpracovaní, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování

Subjektem údajů jsou děti účastnící se přijímacího řízení, následně děti účastníci se předškolního vzdělávání, žáci účastnící se základního a zájmového vzdělávání a jejich zákonní zástupci.

Účelem zpracování je zejména zajištění přijímacího řízení, zajištění předškolního a školního vzdělávání, odvolání proti nepřijetí dítěte, poskytování či zajištění stravování, plnění evidenčních povinností, komunikace se zákonnými zástupci, poskytování informací orgánům veřejné moci, publikace fotografií nebo audiovizuálních záznamů dětí, žáků na webových stránkách školy. Dále například organizace a zajišťování vzdělávacích programů a akcí školy.

Právním základem je zejména zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přijímací řízení probíhá dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Právním základem pro zpracování je rovněž souhlas zákonných zástupců se zpracováním osobních údajů dítěte, žáka.

 

 1. Kategorie zpracovávaných údajů a zdroje údajů

Identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o vzdělání dítěte, údaje o komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, základní charakteristiky žáka (př. věk, výška, váha), sociálně-demografické charakteristiky, behaviorální, znalostní, dovednostní a psychosociální charakteristiky dítěte. Údaje o zdravotním stavu dítěte, žáka.

Zdrojem údajů jsou zejména zákonní zástupci dítěte, žáka.

 

 1. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f)

Oprávněným zájem je zajištění bezpečnosti školy při provozování kamerového systému. Na základě oprávněného zájmu rovněž škola zpracovává kontaktní údaje na zákonné zástupce dítěte, žáka, pokud se jedná o kontaktní údaje nad rámec rozsahu stanoveného školským zákonem pro účely vedení školní matriky.

 

 1. Případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje dětí, žáků mohou být předány na základě povinnosti ukládané škole právním předpisem. Osobní údaje rovnou mohou být předány zpracovateli, například externímu dodavateli služby (poskytovateli mimoškolních aktivit), provozovateli ubytovacího zařízení (při organizování školky v přírodě) a podobně.

 

 1. Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Osobní údaje dětí, žáků ani zákonných zástupců nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby

Škola ukládá osobní údaje v souladu se lhůtami stanovenými zejména školským zákonem a zákonem o archivnictví.

 

 1. Poučení o právech subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům.

Subjekt údajů má právo na opravu a výmaz osobních údajů.

Subjekt údajů má právo žádat omezení zpracování a má právo vznést proti zpracování námitku.

Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů.

Subjekt údajů má v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů právo souhlas kdykoliv odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

 

 1. Upozornění, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem a poučení ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů

Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem. Tam, kde je vyžadován souhlas, nemusí být poskytnut. Poskytnutí souhlasu je vždy dobrovolné.

 

 1. Upozornění na provádění automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilovaní

Škola jako správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.