Tradiční vzdělávání - třída s činnostním učením

Nové formy a metody výuky pronikly také do dlouholetého způsobu vzdělávání na naší škole. Model tradičního vzdělávání měníme v závislosti na podpoře žáků rozvíjet jejich schopnosti řešení problémů, kritického a kreativního myšlení, spolupráce a komunikace, které po nich dnešní svět vyžaduje. Mezi ty největší výzvy vzdělávání patří také zapojování žáků a jejich motivace. Prostřednictvím využití herních principů ve vzdělávání se o to snažíme. Chuť hrát si v nás zůstává celý život a je poháněná naší zvědavostí a touhou zkoumat nepoznané věci. Při hře máme prostor zkoušet nové věci, dát průchod naší fantazii, vymýšlet a testovat naše nápady. Hra nám umožní nalézt nové vzorce myšlení, cítění a chování v reálném světě. Tyto nové podněty nám nabízejí i nové způsoby, jak se sbližovat s ostatními lidmi. Jedním z nejdůležitějších principů naší školy je kritérium, kdy má každý žák stejnou šanci na úspěch.

Výuka se orientuje na podporu individuálního vývoje dítěte v souladu s obecnými zákonitostmi tělesného a duševního vývoje. Díky inovativnímu přístupu pěstujeme v dětech zdravé sebevědomí. Ve výuce rozvíjíme tvořivost, samostatné myšlení, postupujeme od jednoduššího ke složitějšímu. Žák pracuje svým tempem. Dbáme na rozvoj čtenářských schopností (metoda Sfumato), využíváme mezipředmětové vztahy, pracujeme se zpětnou vazbou, klademe důraz na sebehodnocení, podporujeme a rozvíjíme spolupráci, kultivujeme tvořivost dětí, probouzíme v nich touhu po poznání a podněcujeme je k soustavnému rozvíjení vlastních schopností a dovedností. Vytváříme tak pozitivní vztah k učení a škole, radost ze setkávání se se spolužáky a učiteli, vytváříme přátelskou atmosféru školy s podporou rodin našich žáků.

Výuku zpestřujeme využíváním digitálních technologií.

Součástí vzdělávání je formativní hodnocení společně se sumativním. Jde o průběžné hodnocení žákovy práce, dává nám i jemu zpětnou vazbu o průběhu učení, vede ho a nabízí další kroky ke zlepšení učebních výsledků. To podporuje sebevědomí a chuť do učení.


Hlavní principy a metody výuky na 1. a 2. stupni

První třída je v životě dítěte nesmírně důležitá pro vytvoření pozitivního vztahu ke vzdělávání. Hlavní roli zde hrají učitelé, spolužáci, ale i metody učení. Mezi ty nejdůležitější pak patří výuka čtení, psaní a počítání. V posledních letech se naše škola zaměřuje na prevenci specifických poruch učení, klade důraz na čtenářskou a matematickou gramotnost žáků, a právě proto zavedla do svého vzdělávání techniku Splývavého čtení (SFUMATO) a činnostní učení.

Činnostní (tvořivé) učení

Základem vyučování je tvorba podmínek pro rozvoj různých druhů tvořivých činností ve výuce. Prostřednictvím jednotlivých vyučovacích předmětů nebo tématické výuky vytváří pedagog záměrně takové situace, s jejichž pomocí žáci získávají poznatky vlastními aktivitami a prostřednictvím rozmanitých vyučovacích metod. Žák prostřednictvím problému řeší úlohy tvořivého charakteru. Pedagog dbá na individuální zvláštnosti žáků a uplatňuje diferencovaný přístup.

Pravidla tvořivého učení:

  • podněcujeme žáky k vytváření alternativních řešení, nežádáme jednoznačně správné řešení problémů;
  • snažíme se poznat skutečnou úroveň žákových schopností a vědomostí, nepředpokládáme, že žák už něco ví;
  • vytváříme tvořivou atmosféru ve třídě, podporujeme samostatnost a humor;
  • ve fázi tvoření s žákem průběh činnosti konzultujeme, ale nehodnotíme, v nejlepším případě nenápadně usměrňujeme tok jeho myšlenek;

Práce s chybou

Chyba je chápána jako běžný, přirozený projev v procesu učení, jako užitečná součást řešení problémů a jako bohatý zdroj nových poznatků. Pedagog ve výuce využívá různé materiály a pomůcky tak, aby si dítě vždy samo mohlo zkontrolovat správnost řešení, najít a opravit chybu - vlastní chyby tak napomáhají v dalším učení.

Projektové účení

Toto učení spočívá v krátkodobých a dlouhodobých projektech zaměřených tematicky: na prevenci, sport, Eko výuku, atd. Žáky přitom vedeme k samostatnosti, spolupráci a odpovědnosti.

SFUMATO (technika Splývavého čtení)

Co o metodě čtení říká její autorka PaedDr. Mária Navrátilová:

“Metodika „Sfumato“ spadá do oblasti inkluzivního myšlení („inkluzivní výchova a vzdělávání“), tzn. že v sobě obsahuje individuální přístup s respektováním věkových zvláštností. Dítě je pozorné, soustředěné a aktivní zároveň! Při učení technikou Splývavého čtení se zabrání dvojitému čtení, dítě čte plynule a s porozuměním. Metoda pracuje se zrakem, dechem, hlasem a sluchem a učí žáky číst nahlas. Každé písmeno tvoří dítě hlasem s hlasitým projevem se silným vnitřním nábojem. Říkáme tomu dlouhá expozice a správná intonace. Postupně se děti učí čtení písmenkových spojení zkracovat. Technika Splývavého čtení vytváří časoprostor pro volbu tempa (rychlosti) čtení, protože to si určuje centrální nervový systém podle rychlosti zpracovávání všech zpětných vazeb, které při čtení nastávají. Technika respektuje individuální tempo čtení každého žáka, přičemž konečný výsledek je stejný u všech dětí - říkáme mu efektivní čtení, tedy čtení s porozuměním.”