Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace 

2. Důvod a způsob založení

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

Škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.

Zřizovatel: Město Krásná Lípa Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa

3. Organizační struktura

Snímek obrazovky 2021-05-17 v 16-05-59

4.1. Kontaktní poštovní adresa
Školní 558/10, 407 46 Krásná Lípa

4.2. Úřední hodiny podatelny
pondělí 8:00 – 16:00
úterý 8:00 -  14:00
středa 8:00 -  14:00
čtvrtek 8:00  - 14:00
pátek 8:00 – 12:00

4.3. Telefonní čísla
731 506 939, 770 173 754

4.4. Datová schránka
5symen6

4.5.  Adresa internetové stránky
www.zskrasnalipa.cz

4.6. Adresa e-podatelny
podatelna@zskrasnalipa.cz

4.7. E-mailové adresy
reditelka@zskrasnalipa.cz
zaměstnanci školy:  prijmeni@zskrasnalipa.cz

5. Bankovní spojení
ČSOB, číslo účtu: 182 839 658/0300

6. IČ
727 42 526

7. DIČ
CZ72742526

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů
Dokumenty ZŠ

8.2. Rozpočet
Rozpočet školy

8.3. Návrh rozpočtu 2022
Návrh rozpočtu 2022

9. Žádosti o informace a opravné prostředky

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se podávají

 • ústně – na recepci školy
 • písemně – osobně na recepci školy nebo poštou na adresu školy Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace, Školní 558/10, 40746 Krásná Lípa
 • e-mailem: podatelna@zskrasnalipa.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@zskrasnalipa.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 731506939

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, přehled lhůt a termínů

Jak se o informaci žádá
Žádost o poskytnutí informace se podává

1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo

2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
 • 1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 • 2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručen

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

10. Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 
 • vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

11. Úhrady za poskytování informací
11.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník za poskytování informací nebyl vydán.

11.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

12. Licenční smlouvy
12.1 Vzory licenčních smluv
Nejsou.

12.2 Výhradní licence
V současné době nejsou pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

13. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Dokumenty

14. Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace
Služby veřejné správy na portal.gov.cz

15. Formuláře
Formuláře ke stažení